Dostih poníků se uskuteční  při každém dostihovém dni, pokud budou dostihy pro poníky vypsány a poníci budou přihlášeni v níže popsaném časovém rozmezí.  Pokud bude přihlášeno poníků více, budou rozděleni do dvou oddělení podle KHV. Obě oddělení by startovala ve stejný čas s distančním odstupem.

Přihlášku zasílejte nejdříve 14 dní před každým dostihovým dnem a nejpozději 8 dní před dostihovým dnem. Žádáme Vás o bezpodmínečné dodržování této podmínky! Přihlášku na celou sezónu nemůžeme přijímat!
Mimo výše uvedené termíny nebudeme přihlášky akceptovat!

PŘIHLÁŠKU ZASÍLEJTE ZÁSADNĚ V TOM FORMÁTU, V NĚMŽ BYLA STAŽENA, t. j. v  EXCELu, nepoužívejte starý typ přihlášek, které neobsahují předběžný souhlas zákonného zástupce, nelze je přijmout.

Důrazně připomínáme, že poníci mají stanoveny veterinární podmínky účasti jako ostatní koně, proto musí být jejich průkazy původu odevzdány k veterinární kontrole nejpozději 90 minut před začátkem dostihového dne.

Rovněž upozorňujeme, že pro dospělý doprovod poníků budou v kanceláři vydány při odevzdání průkazu původu pouze 2 identifikační pásky  – 1 pro vodiče a 1 pro majitele. Pro ostatní doprovod platí povinnost úhrady vstupného, jinak nebude do areálu závodiště vpuštěn! Výjimky nebudou akceptovány!

U nás konané dostihy poníků NEJSOU zařazeny do seriálu PONNY LIGA.
Účastníci tohoto seriálu však u nás mohou startovat, pokud se přihlásí samostatně způsobem, který je zde uveden.
Celoroční přihlášky do Ponny ligy u nás neplatí!

Přihlášky musí být poslány na přihláškovém formuláři a musí již obsahovat souhlas zákonného zástupce jezdce poníka se zveřejněním údajů, uvedených v přihlášce (např. v Dostihovém programu, atd.)
Jiným způsobem nebudou přihlášky přijímány, stejně jako přihlášky neúplné!

DOSTIHY PONÍKŮ:

Bývají vypisovány zpravidla 2 dostihy pro poníky, a to: samostatný dostih pro poníky KV do 120 cm a druhý samostatný dostih pro poníky KV od 121 cm. Při celkovém malém počtu přihlášených budou přihlášení sloučeni do jednoho dostihu s distančním handicapem. Je možno, že  bude také vypsán třetí zvláštní samostatný dostih pouze pro shetlandské poníky, registrované v jejich plemenné knize.  

1. u poníků musí být dodržen termín přihlášek, přihlášky po termínu nebudou přijaty, z organizačních důvodů nelze přijímat dodatečné přihlášky na závodišti
2. všichni budou mít podepsaný souhlas zákonného zástupce se startem v dostihu poníků s výslovným souhlasem, že jezdci startují na vlastní nebezpečí. Věkový limit pro jezdce je nejvýše 16 let (v den dostihu)
3. jezdci budou mít povinně ochranou přilbu a bezpečnostní vestu (páteřák)
4. jako vodič poníka ke startu musí být pouze plnoletá osoba (zákonný zástupce, trenér, majitel poníka apod.)
5. pokud bude konstatováno, že došlo k podvodnému nebo neetickému jednání účastníků (zákonný zástupce, trenér, majite, vodič), nebude těmto osobám již nadále na našem závodišti umožněna účast v dostizích. Jde zejména o falšování podpisu zákonného zástupce na přihlášce nebo na souhlasu se startem, záměrné uvedení nesprávné výšky poníka při zařazování do kategorií a především předčasné vypuštění poníka před pokynem startéra za účelem získání výhodnějšího umístění (provinilec bude diskvalifikován)

Jezdci startují na vlastní nebezpečí a musí být vybaveni ochrannou přilbou a bezpečnostní vestou (páteřák).
Na tyto dostihy se nevztahují ustanovení Dostihového řádu JC ČR.

Pokud se chcete přihlásit k dostihům poníků, stáhněte si (úplně dole pod textem) přihlášku a souhlas zákonného zástupce. Přihlášku vyplňte a odešlete zpět pořadatelům tak, aby došla nejpozději v den, uvedený na úvodních stránkách, souhlas zákonného zástupce odevzdá dospělý doprovod jezdce v kanceláři dostihů spolu s průkazem původu poníka.

Neúplné nebo jiným způsobem zasílané přihlášky však nebudou akceptovány a z organizačních důvodů nebude možné se dohlásit v den dostihů!
Souhlas zákonného zástupce musí mít všichni startující mladší 16-ti let, což je věkový limit pro jezdce.

Musíte mít potvrzení o vakcinaci startujícího koně a zdravotním stavu (vakcinace proti chřipce a negativní laboratorní vyšetření na infekční anemii ne starší, než vyžadují aktuální veterinární podmínky a vakcinaci proti herpesviru)také písemný souhlas alespoň jednoho zákonného zástupce ke startu v dostihu poníků.
S
tartovní číslo obdržíte teprve po kontrole a odevzdání dokladů v sekretariátu dostihů.

Účastníci dostihu poníků nemají přístup do vážnice!

Pro poníky nemůžeme z technických důvodů zajistit ustájení! Pouze v případě nevyužité kapacity boxů (můžete si ověřit v kanceláři dostihů nejdříve půl hodiny před začátkem dostihového dne) lze ustájení za běžný poplatek poskytnout.

SOUBORY KE STAŽENÍ:

souhlas zákonného zástupce

https://www.dostihyslusovice.cz/wp-content/uploads/2023/10/ponici-prihlaska-nova.xls

Sdělení Jockey Clubu ČR o neregistrovaných koních od roku 2018:

ÚČAST V DOSTIZÍCH NEREGISTROVANÝCH KONÍ
Důrazně připomínáme ustanovení §§ 213 a 216 písm. a) DŘ, která stanoví, že se dostihový kůň nesmí zúčastnit cvalových dostihů, které jsou v rozporu s Dostihovým řádem a jejichž propozice nebyly schváleny Jockey Clubem ČR a zveřejněny ve Věstníku ČR. Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud se kůň zúčastní dostihu neregistrovaných koní, nemůže být ani v budoucnu registrován jako dostihový. Koně účastnící se na různých závodištích v ČR dostihů neregistrovaných koní budou sledováni a kontrolováni (kontrola průkazů koní a kontrola čipů). Pokud se bude jednat o koně plemene anglický plnokrevník, případně o koně A 1/2, budou jako účastníci těchto dostihů, evidováni Jockey Clubem ČR a nebude možné je jako dostihové už nikdy později registrovat. V případě, že by se takového dostihu zúčastnil kůň již aktuálně Jockey Clubem ČR, případě zahraniční dostihovou autoritou, jako dostihový registrovaný, jednalo by se o závažné porušení Dostihového řádu a bylo by to řešeno disciplinárními orgány JC ČR jako přestupek (§ 409 písm. f) DŘ). Zároveň, jak je uvedeno výše, by se takový kůň nemohl nadále zúčastňovat dostihů dle Dostihového řádu.