Pokyny pro návštěvníky dostihového závodiště

  1.  Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s těmito pokyny.
  2. Areál závodiště je volně přístupný mimo pořádané akce, kdy je možný vstup po zakoupení vstupenky  nebo na základě platného povolení (trenérská a majitelská licence, volná vstupenka, VIP, atd.).
  3. Každý návštěvník vstupuje do areálu na vlastní nebezpečí a je povinen se chovat tak, aby předešel vzniku škod na zdraví a majetku svém i ostatních osob. Auta musí parkovat ta, aby nedocházelo k porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích. Parkovné se neplatí.
  4. Dětí mladší 12 let mají do areálu vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
  5. Do areálu závodiště je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno alkohol do areálu závodiště donášet.
  6. Psy je povoleno v areálu vodit pouze na vodítku a s košíkem. Je přísně zakázáno psy vypouštět do dostihové dráhy, a to i v době, kdy se dostihy nekonají.
  7. Všechny osoby jsou povinny uposlechnout pokynů pořadatelské služby, pracovníků ostrahy a zaměstnanců areálu. Nesplnění této povinnosti může mít za následek vyvedení mimo areál, případně předání Policii ČR.
  8. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory, zvláště do dostihové dráhy během dostihu. Do prostoru dráhy, paddocku, výběhu koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení nebo v souvislosti s výkonem funkce nebo povolání.
  9. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí. Je zakázáno chovat se hlučně nebo jakýmkoli způsobem plašit zvířata.
  10. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel závodiště ručí za ztráty jen za podmínek a do výše stanovené občanskoprávními předpisy.