Doplňkové dostihy pro poníky a neregistrované jsou vypisovány pro každý dostihový den samostatně. Přihlášky do nich posílejte až po jejich vypsání!

DOSTIHY PONÍKŮ:

Bývají vypisovány 2 dostihy pro poníky: 1. pro poníky KV do 125 cm, 2. pro poníky KV nad 125 cm

1. u poníků musí být dodržen termín přihlášek, přihlášky po termínu nebudou přijaty, můžete se poté přihlásit až na závodišti 2 hodiny před zahájením dostihů, a to za poplatek 100,- Kč.
2. všichni budou mít podepsaný souhlas zákonného zástupce se startem v dostihu poníků (tiskopis si můžete stáhnout na našich stránkách) s výslovným souhlasem, že jezdci startují na vlastní nebezpečí
3. jezdci budou mít povinně ochranou přilbu
4. jako vodič poníka ke startu musí být pouze plnoletá osoba (zákonný zástupce, trenér, majitel poníka apod.)
5. pokud bude konstatováno, že došlo k podvodnému nebo neetickému jednání účastníků (zákonný zástupce, trenér, majite, vodič), nebude těmto osobám již nadále na našem závodišti umožněna účast v dostizích. Jde zejména o falšování podpisu zákonného zástupce na přihlášce nebo na souhlasu se startem, záměrné uvedení nesprávné výšky poníka při zařazování do kategorií a především předčasné vypuštění poníka před pokynem startéra za účelem získání výhodnějšího umístění (provinilec bude diskvalifikován)

Jezdci startují na vlastní nebezpečí a musí být vybaveni ochrannou přilbou.
Na tyto dostihy se nevztahují ustanovení Dostihového řádu JC ČR.

Pokud se chcete přihlásit k dostihům poníků nebo neregistrovaných koní, stáhněte si přihlášku pod jedním z odkazů. Řádně ji vyplňte a odešlete zpět pořadatelům tak, aby došla nejpozději v den, uvedený na úvodních stránkách.
Startovné, pokud zašlou přihlášku včas, majitelé poníků neplatí!

Neúplné nebo jiným způsobem zasílané přihlášky však nebudou akceptovány a budete se muset dohlásit dodatečně až v den dostihů za poplatek 100,- Kč a nebudete uvedeni v tištěném dostihovém programu (dodatečná přihláška).
Věk starujících jezdců není omezen, u nezletilých je bezpodmínečně nutný souhlas zákonného zástupce, u starších 18 let je nutno předložit průkaz totožnosti.

Přihláška ke stažení pro dostih poníků: poníci
Souhlas se startem v dostihu: souhlas zákonného zástupce nebo souhlas zletilého

Souhlas zákonného zástupce musí mít všichni startující mladší 18-ti let, souhlas zletilého musí mít všichni startující starší 18-ti let.

 

Musíte mít potvrzení o vakcinaci startujícího koně a zdravotním stavu (vakcinace proti chřipce a negativní laboratorní vyšetření na infekční anemii ne starší, než vyžadují aktuální veterinární podmínky) a v případě, že je Vám méně než 18 let také písemný souhlas alespoň jednoho zákonného zástupce ke startu v dostihu poníků nebo neregistrovaných koní. Tyto doklady předložíte v sekretariátu dostihů v den startu. Upozorňujeme na změnu, platnou od této sezóny – startovní číslo obdržíte teprve po kontrole a odevzdání dokladů v sekretariátu dostihů.

Účastníci dostihu poníků a neregistrovaných koní nemají přístup do vážnice!

DOSTIHY NEREGISTROVANÝCH:

Dostih neregistrovaných se běhá na vzdálenost 1600 metrů, start praporkem a startuje se jako poslední dostih dne.
Předepsána je ochranná přilba, sedlo a uzdění pro dostihové koně.

Musíte mít potvrzení o vakcinaci startujícího koně a zdravotním stavu (vakcinace proti chřipce a negativní laboratorní vyšetření na infekční anemii ne starší, než vyžadují aktuální veterinární podmínky)

Přihláška ke stažení pro dostih neregistrovaných koní: neregistrovaní
Souhlas se startem v dostihu: souhlas zákonného zástupce nebo souhlas zletilého

Neúplné nebo jiným způsobem zasílané přihlášky však nebudou akceptovány, můžete se přihlásit až v den dostihu na sekretariátu dostih

Neregistrovaní platí poplatek 100.- Kč bez výjimky při vydání startovního čísla (přihláška předem i v den dostihu, jsou to náklady na zdravotní službu po skončení oficiálních dostihů).
Pro poníky a neregistrované koně nemůžeme z technických důvodů zajistit ustájení! Pouze v případě nevyužité kapacity boxů (můžete si ověřit v kanceláři dostihů nejdříve půl hodiny před začátkem dostihového dne) lze ustájení poskytnout.