Doplňkové dostihy pro poníky mohou být vypisovány pro každý dostihový den samostatně. Přihlášky do nich posílejte až po jejich vypsání!

DOSTIHY PONÍKŮ:

Bývají vypisovány 2 dostihy pro poníky: 1. pro poníky KV do 125 cm, 2. pro poníky KV nad 125 cm

1. u poníků musí být dodržen termín přihlášek, přihlášky po termínu nebudou přijaty, z organizačních důvodů nelze přijímat dodatečné přihlášky na závodišti
2. všichni budou mít podepsaný souhlas zákonného zástupce se startem v dostihu poníků (tiskopis si můžete stáhnout na našich stránkách) s výslovným souhlasem, že jezdci startují na vlastní nebezpečí
3. jezdci budou mít povinně ochranou přilbu
4. jako vodič poníka ke startu musí být pouze plnoletá osoba (zákonný zástupce, trenér, majitel poníka apod.)
5. pokud bude konstatováno, že došlo k podvodnému nebo neetickému jednání účastníků (zákonný zástupce, trenér, majite, vodič), nebude těmto osobám již nadále na našem závodišti umožněna účast v dostizích. Jde zejména o falšování podpisu zákonného zástupce na přihlášce nebo na souhlasu se startem, záměrné uvedení nesprávné výšky poníka při zařazování do kategorií a především předčasné vypuštění poníka před pokynem startéra za účelem získání výhodnějšího umístění (provinilec bude diskvalifikován)

Jezdci startují na vlastní nebezpečí a musí být vybaveni ochrannou přilbou.
Na tyto dostihy se nevztahují ustanovení Dostihového řádu JC ČR.

Pokud se chcete přihlásit k dostihům poníků, stáhněte si přihlášku pod jedním z odkazů. Řádně ji vyplňte a odešlete zpět pořadatelům tak, aby došla nejpozději v den, uvedený na úvodních stránkách.
Startovné, pokud zašlou přihlášku včas, majitelé poníků neplatí!

Neúplné nebo jiným způsobem zasílané přihlášky však nebudou akceptovány a z organizačních důvodů nebude možné se dohlásit v den dostihů!

Věk startujících jezdců není omezen, u nezletilých je bezpodmínečně nutný souhlas zákonného zástupce, u starších 18 let je nutno předložit průkaz totožnosti.

Přihláška ke stažení pro dostih poníků: poníci
Souhlas se startem v dostihu: souhlas zákonného zástupce nebo souhlas zletilého

Souhlas zákonného zástupce musí mít všichni startující mladší 18-ti let, souhlas zletilého musí mít všichni startující starší 18-ti let.

Musíte mít potvrzení o vakcinaci startujícího koně a zdravotním stavu (vakcinace proti chřipce a negativní laboratorní vyšetření na infekční anemii ne starší, než vyžadují aktuální veterinární podmínky) a v případě, že je Vám méně než 18 let také písemný souhlas alespoň jednoho zákonného zástupce ke startu v dostihu poníků. Tyto doklady předložíte v sekretariátu dostihů v den startu. Upozorňujeme na změnu, platnou od této sezóny – startovní číslo obdržíte teprve po kontrole a odevzdání dokladů v sekretariátu dostihů.

Účastníci dostihu poníků nemají přístup do vážnice!

Pro poníky nemůžeme z technických důvodů zajistit ustájení! Pouze v případě nevyužité kapacity boxů (můžete si ověřit v kanceláři dostihů nejdříve půl hodiny před začátkem dostihového dne) lze ustájení za běžný poplatek poskytnout.

Sdělení Jockey Clubu ČR o neregistrovaných koních od roku 2018:

ÚČAST V DOSTIZÍCH NEREGISTROVANÝCH KONÍ
Důrazně připomínáme ustanovení §§ 213 a 216 písm. a) DŘ, která stanoví, že se dostihový kůň nesmí zúčastnit cvalových dostihů, které jsou v rozporu s Dostihovým řádem a jejichž propozice nebyly schváleny Jockey Clubem ČR a zveřejněny ve Věstníku ČR. Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud se kůň zúčastní dostihu neregistrovaných koní, nemůže být ani v budoucnu registrován jako dostihový. Koně účastnící se na různých závodištích v ČR dostihů neregistrovaných koní budou sledováni a kontrolováni (kontrola průkazů koní a kontrola čipů). Pokud se bude jednat o koně plemene anglický plnokrevník, případně o koně A 1/2, budou jako účastníci těchto dostihů, evidováni Jockey Clubem ČR a nebude možné je jako dostihové už nikdy později registrovat. V případě, že by se takového dostihu zúčastnil kůň již aktuálně Jockey Clubem ČR, případě zahraniční dostihovou autoritou, jako dostihový registrovaný, jednalo by se o závažné porušení Dostihového řádu a bylo by to řešeno disciplinárními orgány JC ČR jako přestupek (§ 409 písm. f) DŘ). Zároveň, jak je uvedeno výše, by se takový kůň nemohl nadále zúčastňovat dostihů dle Dostihového řádu.